Konfliktløsning

Aktiv konfliktløsning og mægling, temadage og kurser

Konflikt mellem mennesker
- udspringer næsten altid af en uoverensstemmelse, som dog ofte efter en tid fortoner sig i følelsesladede tåger. 

Pres udefra og stress kan forårsage konflikt inde i organisationen. Ledelse og medarbejdere eller kolleger indbyrdes hakker på hinanden, når der er pres på. 

Konflikter har tendens til at brede sig. De anspændte følelser smitter, snakken går i krogene, og arbejdsglæde og effektivitet daler.

Konfliktløsning går ud på at komme på fode, skabe et overblik og genoptage en kontakt. Derefter kan man rette sine kræfter mod det egentlige, nemlig samarbejdet og en fornuftig respons over for de forhold, der har medvirket til at skabe konflikten.

Det er min erfaring, at konflikter, der håndteres rigtigt, er udviklende for de involverede og for arbejdspladsen. Konflikten rummer potentialer og arbejdet med konflikten kan give ny indsigt i samarbejde og organisation.

Hvad?

Konfliktens væsen
Konflikten opstår, når et mellemværende har givet revner i tilliden mellem mennesker. Når det er den anden, der bliver problemet, snarere end den mere håndterlige, konkrete sag. Konflikten giver sig udtryk i, at parterne ikke længere kan tale ordentligt til og om hinanden. Bebrejdelser og opgivelse præger det indbyrdes forhold.
De fleste mennesker håber på, at det går over af sig selv, alt imens konflikten bygger sig op og slår rod. 

Konflikter er ressourcekrævende.
Hvad end konflikten er mellem enkeltpersoner, grupper, nationer eller organisationer, fokuserer man på sig selv og på sit eget. Man mister overblikket, og hensynet til helheden og fællesskabet forsvinder. 
Både menneskelige, sociale, materielle og økonomiske ressourcer går til spilde i uforløste konflikter. Derfor er det altid en overvejelse værd, hvordan man bedst tager hånd om konflikten. Vi kan være bange for at gøre ondt værre ved at åbne for konflikten, men måske skal vi huske at spørge os selv, om vi ikke gør ondt værre ved at se den anden vej?

Nøglen til konfliktløsning er dialog.
Dialogen går ud på at undersøge et emne ud i alle hjørner og kroge. 
Målet er at belyse emnet bedst muligt, så man kan blive klogere, mere oplyst.
I dialogen kommer vi et skridt under standpunkter og markeringer.

Hvordan?

Konflikthåndtering kan læres

           • Lær at læse konflikten – find ind til kernen
           • Lær om dine egne muligheder i en konflikt
           • Lær at hjælpe andre i en konflikt
           • Lær at forebygge fastlåsende konflikterJeg tilbyder
     • Aktiv konfliktløsning og konfliktmægling, hvis situationen er gået i hårdknude
     • Kurser, temadage og personaletræning om samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering
• Hjælp til opbygning af arbejdspladsens beredskab til konflikthåndtering.
• Supervision, vejledning og rådgivning for ledere og konfliktkonsulenter.

Konfliktløsning
Mens konfliktpersonerne stadig kan tale sammen, omend anspændt, består konfliktløsningen ofte af afklarende samtaler, rådgivning og vejledning eller af møder og kreative gruppeprocesser i et dynamisk samspil med deltagerne selv.

Konfliktmægling 
Når mennesker i konflikt ikke længere kan tale sammen, kan en mægler (mediator, hidkaldes som samtale- eller mødeleder.

Konkliktmægleren
Konfliktmægleren er en uvildig, neutral person som kan hjælpe parter i en fastlåst konflikt. Hjælpen er udpræget hjælp til selvhjælp, idet parterne selv støttes i at komme frem til indsigt og gensidige forståelse, der er nødvendig for at komme frem til en løsning af konflikten.

At mægleren skal være neutral og uvildig betyder, at mægleren ikke har interesse i et særligt udfald eller en særlig løsning på konflikten eller på anden måde er personligt involveret i sagen eller parterne.

Mæglingsforløbet
Konfliktmægling foregår som regel i et forløb over nogen tid. Eventuelt indledes med møder med hver af parterne, hvor mægleren fortæller om, hvad en mægling drejer sig om. Herefter aftales et eller flere mæglingsmøder, som ofte varer en-tre timer ad gangen.

Fortrolighed
Mægleren er parternes fortrolige. Det er afgørende, at der er helt klare aftaler mellem mægleren og parterne om, hvad der kan fortælles videre. Konfliktmægling kan også gennemføres for og med grupper.

Hvem?

Konfliktløsning – for mennesker på arbejde og i forening
Jeg tilbyder sparring, supervision og vejledning for fagfolk, der ønsker at arbejde med deres fag-personlighed og at kommunikere klart og præcist i vanskelige eller fastlåste situationer.

* Lærere og pædagogisk personale 
Den omfattende Folkeskolereform er på trapperne. Meget – nogle vil sige alt! – er vendt på hovedet, når skolerne starter efter sommerferien i august 2014. Når arbejdslivsstilen forandres, bliver vi mere sårbare og naturligt tilbøjelige til at holde fast i vores eget perspektiv – med fare for, at små og store uenigheder udvikler sig til opslidende konflikter.

* Ledere med personaleansvar 
Det er et ensomt hverv at være leder. Det gælder ledere på alle niveauer – fra den første blandt ligemænd – afdelingslederen, værkføreren – til chefer i større organisationer. Lederen skal træffe afgørelser, der har stor betydning for såvel mennesker som økonomi – og her kommer man ofte i tvivl. 

* Medarbejdere i produktion og administration 
På næsten alle arbejdspladser organiseres arbejdet i fladere strukturer og i arbejdsgrupper og team. Det forudsættes ofte, at medarbejderne har kvalifikationer til at få dette samarbejde til at fungere. Meget ofte har de! Langt de fleste besidder samarbejdsevner og dialogiske kompetencer. Men mange kan have glæde af at få set kommunikationen og samarbejdet efter i sømmene for at undgå opslidende uoverensstemmelser og konflikter, som kunne have været udgået, hvis gruppen eller teamet i fællesskab havde indarbejdet nogle enkle værktøjer til daglig brug. 

* Kunstnergrupper, musikgrupper, teaterfolk 
Det kunstneriske udtryk kommer indefra – og netop kunsten består i at give det indre univers et kreativt, musisk udtryk. Ofte slår det talte sprog slet ikke til i den kunstneriske sammenhæng. Kunstneren blotter sider af sig selv – og kan være sårbar i sit virke. Kunstnere samarbejder også, indbyrdes og med andre faggrupper. Går samarbejdet skævt, kan det opleves smertefuldt og meget personligt.

* Foreninger, bestyrelser og politiske grupper 
Når man er aktiv i forenings-og partiarbejde, er det fordi man brænder for en sag. Derfor kan bølgerne gå højt. Det kan være meget svært at lytte for at forstå, den konstruktive dialog bliver til en diskussion eller en forhandling – eller et mismask, som fører konflikter med sig. Interesser, holdninger og værdier kolliderer, mistro tager over – og den fælles sag vil lide under det.

Kurser o.l

Basiskursus i konflikthåndtering
er for mennesker, der har til opgave at række en hjælpende hånd i andres konflikter, for eksempel ledere med personaleansvar, mellemledere, teamledere og -koordinatorer, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter.

Kurserne kan tilrettelægges for en gruppe fra samme organisation eller som åbne kurser med deltagere fra flere organisationer.

Vi arbejder aktivt med deltagernes daglige virke, så man umiddelbart kan tage fra kurset med nye muligheder for at foregribe eller løsne dagligdagens konflikter.
Internatophold giver mulighed for fordybelse og intensitet – de nødvendige forudsætninger for at lære at begå sig i og med konflikter.

Basiskursus i konfliktløsning – kursus på ni dage fordelt over tre måneder

Indhold
I: Basal konfliktforståelse. Konfliktens elementer og opløsning
II: Konflikthjælperens indsats. Om at foregribe og gribe ind
III: Konfliktens møder. Konfliktmægling. Etik i konflikthjælperens arbejde

Form:
Livlig og livfuld vekslen mellem oplæg og deltageraktiviteter, fx træningsøvelser, arbejde med cases, dialoger og refleksion

Deltagerantal:
Fra 8 til 18 deltagere pr hold

Deltagerforudsætninger:
Mod på at lære nyt i et aktivt samarbejde med de andre deltagere

Tillægs-klippekort på tre halve dage:
Basiskurset kan suppleres med fx opfølgningskursusdage, temadage i organisationen, supervision, træningsgruppe med coaching eller andet efter behov 

Pris i 2013:
Undervisningen koster i alt 175.000 kr. for et hold incl. forberedende møder, materialer o.l. + moms og transportudgifter 
Hertil udgift for ophold og forplejning.
Klippekort: 50.000 kr for 6 halve opfølgningsdage ex moms og transport 

Bogen “Mød konflikten” af Nethe Plenge (Hans Reitzel, 2008) er basismateriale for kurset.